Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ' Chic et Classique ' Gevestigd te Nunspeet (8071 EP) Harderwijkerweg 107 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder de naam Chic et Classique, onder nr. 58822887. Ons BTW nummer U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan Info@chic-et-classique.nl

 

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.

2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

2.3 Chic et Classique is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

 

3. AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.

3.2 Chic et Classique is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chic et Classique dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

4. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooruitbetaling iDeal Chic et Classique kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Chic et Classique een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In geval van niet tijdige betaling is Chic et Classique bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 

5. INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van Euro 50,00.

5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

 

6. LEVERING

6.1 De door Chic et Classique opgegeven levertijd is maximaal 60 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Chic et Classique, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Chic et Classique.

6.2 Chic et Classique behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Chic et Classique moet u Chic et Classique vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 5)

 

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8. GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk, echter ten alle tijden binnen 4 werkdagen, contact met ons op, liefst per e-mail via: info@chic-et-classique.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

8.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

9. RETOURNEREN

9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 10 dagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Chic et Classique te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de verpakking onaangebroken.

9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan Chic et Classique te melden. U dient het onaangebroken product binnen 10 dagen na ontvangst terug te sturen naar Chic et Classique. Voor de verzendkosten van de retourzending dient u zelf kost te dragen.

9.4 Chic et Classique behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Chic et Classique schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Chic et Classique u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

9.6 In het geval dat u (een gedeelte van) uw bestelling retourneert, houden wij van het terug te storten bedrag €5 verzend- en administratiekosten in, voor bestellingen vanaf €50 is dit bedrag €7,50 ivm pakketkosten. Dit in verband met de lage marges en het kosteloos verzenden van uw bestelling. Daarnaast zijn de kosten voor retourneren ook voor uw eigen rekening.

9.7 Indien u uw bestelling retour stuurt, dient in het pakket een briefje of de order bijgevoegd te zijn met alle benodigde informatie om de retour te kunnen verwerken. Mocht dit niet het geval zijn dan loopt u het risico dat uw retour niet verwerkt kan worden. Dit is noodzakelijk omdat wij meerdere retourzendingen binnen krijgen. In het verleden zijn hierdoor problemen ontstaan.

9.8 Wanneer een pakket na de bij punt 9.3 genoemde 7 dagen bij ons binnen komt, kunt u het pakket binnen 6 maanden bij ons af komen halen of de verzendkosten naar ons rekeningnummer overmaken zodat wij het pakket naar u terug kunnen sturen. Onze gegevens als volgt: NL50ABNA0420777318 tnv Chic et Classique.

 

10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Chic et Classique.

10.2 U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van u. Chic et Classique is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.

 

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Chic et Classique garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

11.3 Chic et Classique is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Chic et Classique. Chic et Classique is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

11.4 Indien chic et classique , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Chic et Classique of de fabrikant zijn verricht; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

11.6 De Koper is gehouden Chic et Classique te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Chic et Classique mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Chic et Classique te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht chic et classique zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

11.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

11.8 Chic et Classique geeft geen garantie op (rits)sluitingen.